Duomenų apsauga

PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs leidžiate įmonei UAB „Pasaulio spalvos“, 301695522, rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. Siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus ar užklausas, UAB „Pasaulio spalvos“, 301695522, naudoja informaciją, kurią pateikiate siųsdami mums užklausas, tarp jų: vardą, el. paštą, kitą kontaktinę informaciją (visa tai vadinama Asmens duomenimis).

Bendrosios nuostatos

UAB „Pasaulio spalvos“, 301695522, jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiajai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečioji šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB „Pasaulio spalvos“, 301695522, valdomas elektronines sistemas. UAB „Pasaulio spalvos“, 301695522, nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB „Pasaulio spalvos“, 301695522, naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, privalo būti gautas Jūsų sutikimas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB „Pasaulio spalvos“, 301695522, vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai.

4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB „Pasaulio spalvos“, 301695522, įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

1. Jūsų užklausoms apdoroti.

2. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus.

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti arba sunaikinti UAB „Pasaulio spalvos“ turimus Jūsų asmens duomenis, arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant pirmiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų.

2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys.

3. UAB „Pasaulio spalvos“, 301695522, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu gintare@pasauliospalvos.lt.

4. UAB „Pasaulio spalvos“, 301695522, nariai ar klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimo istorija, ir pačių pateiktos informacijos perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo el. paštu gintare@pasauliospalvos.lt.

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB „Pasaulio spalvos“, 301695522, gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu gintare@pasauliospalvos.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-06-13.